Організація навчального процесу

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою.

Основні визначення:

  •  кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОПН) - це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів);
  •  заліковий кредит - це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів;
  •  модуль - задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу;
  •  змістовий модуль - це система навчальних елементів, поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові. 

Метою впровадження КМСОНП є підвищення якості вищої освіти фахівців і забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників та престижу української вищої освіти у світовому освітньому просторі.

 Основними завданнями КМСОНП є:

  •  адаптація ідей європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ЄКТАС) до системи вищої освіти України для забезпечення мобільності студентів у процесі навчання та гнучкості підготовки фахівців, враховуючи швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків праці;
  •  забезпечення можливості навчання студентові за індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійної програми, що сформована за вимогами замовників та побажаннями студента і сприяє його саморозвитку і відповідно підготовці до життя у вільному демократичному суспільстві;
  •  стимулювання учасників навчального процесу з метою досягнення високої якості вищої освіти;
  •  унормування порядку надання можливості студенту отримання професійних кваліфікацій відповідно до ринку праці. 

Формами організації процесу в умовах КМСОНП є: лекції, практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття, усі види практик, консультацій, виконання індивідуальних та інших завдань викладача, самостійна робота, усі форми і види контролю успішності студентів (окрім державної атестації) та інші форми і види навчальної діяльності. При цьому, залежно від характеру навчальної дисципліни та характеру діяльності студента, якість виконання студентом навчальних завдань оцінюється за рівнем виконання.

Нормативні (обов'язкові) навчальні дисципліни становлять базову частину вимог до освітньо-кваліфікаційної характеристики певного напряму (спеціальності).
Навчальні дисципліни за вибором забезпечують виконання вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики. Їх формування студент здійснює з урахуванням власних потреб та інтересів щодо майбутньої фахової діяльності.
Нормативні навчальні дисципліни та дисципліни за вибором можуть вивчатися як у базовому, так і в інших вищих навчальних закладах (включно закордонних) за тристоронніми угодами.
Обсяг нормативних навчальних дисциплін та навчальних дисциплін за вибором, запланованих до вивчення, повинен становити не менше 60 кредитів на навчальний рік.
Навчальні дисципліни, вивчені додатково, не входять до переліку дисциплін встановленого освітньо-професійною програмою даного напряму (спеціальності). Вони включаються до індивідуального навчального плану студента за бажанням студента при наявності офіційного документа, виданого установою (включно закордонною), що має право на надання послуг з вищої освіти і підтверджує присвоєння кредитів з даної навчальної дисципліни.

Карта університету

Безымянный

Студентський Сенат

Діяльність Сенату полягає в тому, щоб допомагати студентам в їх науковій, професійній та громадській діяльності, організовувати дозвілля, сприяти всебічному і гармонійному розвитку студентів. SFcPsVpSxZA

Основні напрямки:
1) захист прав студентів,
2) популяризація студентської науки,
3) організація дозвілля,
4) організація конференцій, тренінгів, круглих столів та семінарів,
5) співпраця з органами самоврядування інших ВНЗ Харкова та молодіжних організацій України, і країн СНД.

У Сенаті розуміють, що потрібно студенту і тому ми рухаємося і розвиваємося в ногу з часом!

Коваленко Аліна, студентка группи ГКЗ 2016-1, голова Будівельного факультету у студентському Сенаті.

Алина

 

 Профком студентів

 Профком студентів - організація, що захищає і відстоює інтереси студентів нашого Університету. Більш того, в наш студентський профком будь-який студент Університету може звернутися зі своєю проблемою, тут його вислухають і  допоможуть.
 
7uqfYcbQU20
 
AZT7POAejYU
 
vzra2U8DGlo
  
Метою діяльності профспілкового комітету ППОС ХНУГХ є представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів нашої профспілки. Профком нашого Університету надає матеріальну допомогу студентам, в першу чергу з числа дітей-сиріт, інвалідів та ін. Беремо участь у фінансуванні розважальних заходів, що проводяться студентським клубом Університету.
Головним органом на Будівельному факультеті є профспілковий бюро.
 
Профспілкове бюро:
- Організовує поточну діяльність профспілкової організації в період між конференціями (зборами), підзвітно конференціям (зборам) і профспілковому комітету студентів забезпечує виконання їх рішень;
- Скликає конференцію (збори), формує порядок денний і затверджує норми представництва делегатів;
- Організовує участь студентів в заходах і акціях, що проводяться профспілковим комітетом студентів вузу;
- Бере участь в розгляді та вирішенні спорів з адміністрацією факультету;
- Бере участь у вирішенні соціальних питань студентів;
- Здійснює громадський контроль за дотриманням норм охорони праці щодо студентів;
- Розглядає усні та письмові заяви студентів, що стосуються їх навчання і побуту;
- Організовує спортивні та культурно-масові заходи;
- Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу серед студентів, які перебувають на профспілковому обліку;
- Надає в профспілковий комітет студентів необхідну інформацію;
- Створює постійні комісії профбюро і затверджує Положення про них;
- Організовує прийом в члени Профспілки відповідно до порядку, встановленого в Положенні.
Головою профбюро Будівельного факультету є студентка 2 курсу групи ПЦБ 2016-1у Меліш Ніколь.
 
 

Новини

На сайті 77 гостей та 0 користувачів