Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», освітня програма:

- ПРОМИСЛОВЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

(ступінь бакалавра, ступінь магістра, магістра-науковця)

 

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій», освітні програми:

- ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

(стунінь бакалавра)

- ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ

(ступінь магістра)

- ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР

(ступінь магістра)

 

Освітня діяльність проводиться на підставі ліцензії

АЕ № 458268 від 16.04.2014р., ІV рівня акредитації.

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

       «Бакалавр» — строк навчання 4 роки.

       Інженер, здатний розв’язувати типові професійні

       і наукові задачі в будівництві.

        «Магістр» — строк навчання 1,5 - 2 роки.

       Інженер-науковець, здатний розв’язувати проблемні наукові і професійні задачі в будівництві.

 

     Навчання на факультеті здійснюється згідно з Європейською кредитно-трансферною системою (ЄКTС), що спрощує визнання дипломів про вищу освіту в Європі та сприяє мобільності студентів.

 

 

edilizia cantiere big-2

 

Завідуючий кафедрою технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів - доктор технічних наук, професор Кондращенко Олена Володимирівна. Кафедра готує інженерів-будівельників зі спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія (Промислове та цивільне будівництво)". Кафедра, є однією з найстаріших кафедр Університету, створена в 1934 р. і випускає фахівців зі зведення, ремонту та реконструкції будівель і споруд.


Загальна мета будівельної професії – є комплексна робота по формуванню основних фондів країни, таких як: будівлі, споруди, комунікації тощо. А  задача кафедри сформувати професійну розвинуту особистість, з високим ступенем адаптації до мінливих умов будівельного ринку.

Кафедра «Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів» посідає центральне місце серед спеціалізованих кафедр будівельного профілю нашого Університету. На кафедрі ведуть підготовку майбутніх фахівців-будівельників з усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». За умов нормальної роботи економіки країни до 60% випускників повинні потрапити на виробництво або у фірми які займаються будівництвом. Таку підготовку ведуть спеціалісти нашої кафедри,  які надають  уміння і знання, щодо оволодіння студентами дисциплін з будівельного матеріалознавства, допоміжних засобів механізації, технології будівельного виробництва,  виконання робіт по зведенню, ремонту та реконструкції  сучасних житлових, громадських будівель і об’єктів. Навчають особливостям та головним принципам зведення будівель і споруд, реконструкції та реставрації об’єктів різного призначення.

Викладачі кафедри розробили педагогічно адаптований підхід для викладання наукових дисциплін та надали їм сприятливу форму ознайомлення студентів з досягненнями і передовим досвідом у будівництві в нашій країні і за кордоном, по виконанню різноманітних будівельних, монтажних і спеціальних робіт та засвоєння правил зведення сучасних будівель. Особливу увагу при підготовці фахівців-будівельників приділяють організаційно-технологічним рішенням сучасного висотного будівництва на прикладі набутого досвіду. 

Теоретичні положення дисциплін студенти освоюють в процесі роботи над лекційними курсами, при виконанні практичних та лабораторних робіт і підчас проходження виробничої, технологічної і переддипломної практик. В процесі практичної підготовки студент отримує і робітничі спеціальності, такі як: муляр, штукатур, мурувальник тощо,  для того, щоб всебічно засвоїти майбутню професію. 

Покращення професійної підготовки студентів по технології будівельного виробництва здійснюється на основі інтеграції науки, виробництва, подальшої комп’ютеризації викладання базових дисциплін. Активно проводиться підготовка студентів до участі у міських, Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах.
Кафедра ТВБ і БМ є однією з провідних по підготовці фахівців для багатьох будівельних організацій нашої країни та міста і  співробітничає з будівельними фірмами і підприємствами будівельного комплексу.


На сайті 2 гостей та відсутні кори

     Завідуючий кафедрою будівельних конструкцій - доктор технічних наук, професор Шмуклер Валерій Семенович.

Кафедра готує інженерів-будівельників зі спеціальності "Будівництво та  цивільна інженерія" ("Промислове та цивільне будівництво").

Кафедра була заснована 11 травня 1942 року. Основна діяльність кафедри:  наукові дослідження, розробка та впровадження нових ефективних систем з монолітного та збірного залізобетону зі складною зовнішньою та внутрішньою геометрією, просторових перекриттів і покриттів нового типу та ін. Проводить випробування конструкцій авторським гідравлічним методом. Розв’язує проблеми, пов’язані з відновленням будівель і споруд постраждалих внаслідок форс-мажорних ситуацій. Використовуючи сучасні методи навчання та свої наукові розробки фахівці кафедри забезпечують якісну підготовку студентів.

Shells

Щорічний випуск бакалаврів, спеціалістів, магістрів становить близько 100 чоловік.

Кафедра Земельного адміністрування та геоінформаційних систем проводить підготовку бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій".

Термін навчання бакалавра на базі повної загальної середньої освіти становить за денною формою навчання 4 роки, за заочною формою навчання - 4,5 роки. На базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - на 1 рік менше, тобто за денною формою - 3 роки, а за заочною формою - 3,5 роки.

Термін навчання магістра становить за денною формою навчання 1,5 роки, а за заочною формою - 2 роки.

Термін навчання доктора філософії становить за будь-якою формою навчання 4 роки.

Навчання бакалаврів відбувається за освітньою програмою "Геодезія, картографія та землеустрій", вид державної атестації - дипломна робота, кваліфікація - бакалавр геодезії, картографії та землеустрою.

Навчання магістрів відбувається за освітньою програмою "Геодезія та землеустрій", вид державної атестації - магістерська робота, кваліфікація - магістр геодезії та землеустрою. Навчальний план містить 4 блоки професійних варіативних дисциплін: блок 1 "Геодезія", блок 2 "Геоінформаційні системи і технології", блок 3 "Оцінка землі та нерухомого майна" та блок 4 "Землеустрій за кадастр".

Навчання доктора філософії здійснюється за освітньо-науковою програмою, захист наукових досягнень відбувається у вигляді дисертації.

Кафедра здійснює підготовку аспірантів та здобувачів за науковою спеціальністю 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель»

Кафедра має зв’язки з вітчизняними та іноземними вищими навчальними закладами, науковими організаціями та підприємствами. Веде активну міжнародну діяльність.

Кафедру очолює кандидат технічних наук Сергій Григорович Нестеренко.

 

 DSC6400

 

 

 

Завідуючий кафедрою механіки грунтів, фундаментів та інженерної геології – кандидат технічних наук, доцент Кічаєва Оксана Володимирівна.

Кафедра заснована у 1985 році. Готує інженерів-будівельників зі спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія" ("Промислове та цивільне будівництво").

Передумовою оптимального вибору конструкції фундаменту є цілий комплекс робіт з інженерних вишукувань та визначення несучої здатності ґрунтів основи. Помилки, що припущені при зведенні фундаментів та підземних споруд, виправити практично неможливо, а вони можуть призвести до пошкодження всієї будівлі (споруди). Таким чином інженери-геотехніки об’єднують те, що створено природою і людиною.

Основні дисципліни, що викладаються на кафедрі: «Основи механіки грунтів», «Основи та фундаменти», «Спецфундаменти», «Міські інженерні споруди», «Інженерна геологія», «Наукові дослідження» та інш.

Після вивчення комплексу дисциплін студенти підготовлені до проектування основ, фундаментів та підземних споруд у будь-яких інженерно-геологічних умовах. Щорічний випуск бакалаврів, спеціалістів, магістрів становить близько 40 осіб.

Новини

Сейчас один гость и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте